Wedstrijdreglement

Orange All Connected

15.4.2024 – 8.9.2024

Dit wedstrijdreglement (hierna genoemd: het “Reglement”) beschrijft de algemene voorwaarden van de “Orange All Connected” wedstrijd (hierna genoemd: de “Wedstrijd”), georganiseerd door DUSE SRL (hierna genoemd: “DUSE” of de Organisator”), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6700 Aarlen, rue de l’Hydrion 50, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0758.698.762.

Artikel 1: Algemene informatie

1.1 Deze wedstrijd loopt van 15.4.2024 tot 8.9.2024 (hierna genoemd: de “Periode”) in [België]. Dit is een tijdelijke wedstrijd, waarbij de volgende prijzen kunnen gewonnen worden:

– 4 x een ontmoeting met een Olympische atleet en gesigneerde Team Belgium-items.

– 4 x 1 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ smartphone

– 4 x 1 Samsung Galaxy A55 5G 128GB smartphone

– 4 x 1 JBL Tune 770 NC koptelefoon

– 4 x 1 Xiaomi Smart band 8

De wedstrijd vindt uitsluitend plaats via de website https://allconnected.be.

1.2. Dit reglement en andere informatie met betrekking tot de wedstrijd zijn beschikbaar op het volgende adres: https://allconnected.be. Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt aanvaarding van deze regels in.

1.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de Wedstrijd te wijzigen en/of te beëindigen wegens overmacht, zonder dat de deelnemer enige vordering kan instellen tegen de Organisator. Voor zover dat mogelijk is, zullen deelnemers op de hoogte worden gesteld van deze wijzigingen.

1.4 Door deel te nemen aan de Wedstrijd bevestigt de deelnemer dat alle informatie die hij/zij heeft verstrekt correct is en verklaart hij/zij de inhoud van het reglement te hebben gelezen en te accepteren.

Artikel 2: Deelnemers

2.1. De wedstrijd staat uitsluitend open voor personen die woonachtig zijn in België, ouder zijn dan 18 jaar en handelingsbekwaam zijn.

2.2. Deelname is uitgesloten voor (a) werknemers (en hun samenwonende partners of familieleden) van de Organisator of een aan de Organisator gelieerde entiteit, en (b) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van deze Wedstrijd. In de context van de Wedstrijd verwijst de term “familie” naar alle personen die op hetzelfde adres wonen.

2.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die niet voldoen aan de voorwaarden van het Reglement, die het systeem misbruiken of manipuleren of die fraude plegen.

2.4. Deelnemers moeten te allen tijde hun identiteit en leeftijd kunnen aantonen.

Artikel 3: Hoe deelnemen

3.1. Deelname aan de Wedstrijd  is gratis en zonder enige verplichting voor de deelnemer.

3.2 Deelnemen kan alleen via de website https://allconnected.be.

3.3. Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet je de volgende stappen doorlopen:

  1. Ga naar https://allconnected.be
  2.  Stuur een aanmoediging voor  Team Belgium naar aanleiding van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, in een van de vormen die het platform aanbiedt: tekstbericht. De bestandsformaten en/of beperkingen moeten overeenstemmen met de instructies op de site.
  3. Vul alle velden van het formulier correct in.
  4. Beantwoord de prognosevraag en de schiftingsvraag.

Deze voorwaarden zorgen voor correcte deelname aan de Wedstrijd.

3.4. Alleen complete inzendingen die via de website zijn ontvangen onder de hierboven vermelde voorwaarden komen in aanmerking om te winnen.

3.5. Alle kosten met betrekking tot deelname aan de Wedstrijd (telefoon, internetverbinding, etc.) zijn geheel voor rekening van de deelnemer en kunnen onder geen enkele omstandigheid worden verhaald op de Organisator.

3.6. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het verzendingssysteem, noch voor incompatibiliteit tussen de voor de Wedstrijd gebruikte technologie en de door de deelnemer gebruikte hardware en/of software.

3.7. De Organisator kan de deelname van één of meerdere deelnemers opschorten of annuleren indien zij zich verdacht gedragen. Dit “verdachte gedrag” kan inhouden (niet-limitatieve lijst): de implementatie van een geautomatiseerd reactiesysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende computersystemen op basis van dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging tot toegang tot de servers van de Organisator, het dupliceren van accounts, etc. De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelname van één of meerdere deelnemers op te schorten of te annuleren in geval van verdacht gedrag.

3.8. In het geval van niet-naleving van een van de regels in het reglement of in het geval van poging tot fraude of valsspelen, zal de prijs die volgens het reglement zou worden toegekend, opnieuw worden toegekend. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op winsten van welke aard dan ook. De Organisatoren behouden zich ook het recht voor om deelnemers uit te sluiten die fraude hebben gepleegd of hebben geprobeerd de Regels te omzeilen.

Artikel 4: Aantal deelnemers

4.1. Elke deelnemer mag één keer deelnemen aan de Wedstrijd.

4.2. Deelname is uitsluitend op basis van je persoonlijke naam. In geen geval mag de deelnemer meedoen onder verschillende pseudoniemen of namens andere deelnemers. In het geval van meerdere inschrijvingen, in het bijzonder door het gebruik van verschillende elektronische adressen of door het gebruik van verschillende identiteiten of andere manieren van registratie, zullen alle inschrijfformulieren worden geweigerd en als ongeldig worden beschouwd.

4.3. Georganiseerde en/of collectieve deelname aan de Wedstrijd wordt beschouwd als misbruik en leidt automatisch tot uitsluiting.

Artikel 5: Winnaars

5.1. Een onafhankelijke instantie van de Organisator beoordeelt of de inzendingen van de deelnemers voldoen aan alle voorwaarden van de Wedstrijd en wijst de winnende deelnemers aan (hierna genoemd: de “Winnaars”). De onafhankelijke jury bepaalt de Winnaar(s) op 10.09.2024. De 10 Winnaars zijn de personen die het juiste antwoord hebben gegeven, of die het dichtst bij het juiste antwoord zitten, op deze schiftingsvraag van de Wedstrijd: ”Hoeveel mensen zullen zich hebben geregistreerd hebben als deelnemers voor de ‘Orange All Connected’ Wedstrijd tegen de tijd dat deze afloopt op 8 september 2024 om middernacht?

De vraag met betrekking tot de voorspelling van het aantal medailles dat Team Belgium zal winnen op de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024 heeft geen invloed op de selectie van de winnaars. Enkel zij die een aanmoediging hebben gepubliceerd en een geldig antwoord hebben gegeven op de prognosevraag zullen in aanmerking komen.

Als meerdere deelnemers ex aequo eindigen, wordt degene die juist en het snelst heeft geantwoord als Winnaar beschouwd. De datum en het tijdstip van ontvangst van de inzendingen door de Organisator, zoals geregistreerd door de computersystemen, gelden als bewijs.

5.2. De beslissing van de Organisator om de Winnaars te bepalen is onherroepelijk en definitief.

5.3. Per familie wordt maximaal één prijs toegekend. In het kader van de Wedstrijd verwijst de term “familie” naar alle personen die op hetzelfde adres wonen.

5.4. Een Winnaar die niet aan de voorwaarden in artikel 2 voldoet, ontvangt de Prijs niet.

Artikel 6: De prijs

6.1. In het kader van de ‘Orange All Connected’ Wedstrijd zijn de volgende prijzen te winnen, die in deze volgorde aan de winnaars worden toegekend:

– Van 1e tot 4e : een ontmoeting met een Olympische atleet en gesigneerde Team Belgium-items.

Van 5e tot  8e : 1 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ smartphone

– Van 9e tot 12e : 1 Samsung Galaxy A55 5G 128GB smartphone

– Van 13e tot 16e : 1 JBL Tune 770 NC koptelefoon

Van 17e tot 20e : 1 Xiaomi Smart band 8

Opmerking: alleen het apparaat/de smartphone wordt aangeboden aan de Winnaar, en de prijs komt niet met een abonnementspakket of ander specifiek voordeel.

6.2. De prijs die wordt toegekend als onderdeel van de Wedstrijd en kan niet worden verwisseld of geruild voor geld. Een prijs is niet deelbaar en kan alleen worden geaccepteerd zoals deze is toegekend.

6.3. De Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat ze bij hun deelname aan de Wedstrijd hebben opgegeven, binnen 7 dagen na afloop van de Wedstrijd. Als het gebruikte e-mailadres onjuist blijkt te zijn en/of als de Winnaar de e-mail niet binnen een kalenderweek beantwoordt, verliest hij/zij het recht op zijn/haar prijs zonder enige mogelijkheid tot verhaal. In dit geval wordt een andere Winnaar aangewezen (de eerstvolgende deelnemer op de lijst van personen die het juiste aantal deelnemers of het dichtstbijzijnde aantal deelnemers heeft doorgegeven op de schiftingsvraag).

Als de Organisator op het moment van de uitreiking van de prijs twijfelt aan de identiteit van de Winnaar, behoudt hij zich het recht voor om de e-mail waarin de Winnaar wordt meegedeeld dat hij/zij heeft gewonnen, op te vragen. De Winnaars zullen de richtlijnen voor de ontvangst van de prijs per e-mail ontvangen.

6.4. Competitieresultaten zijn niet onderhevig aan correspondentie met de Organisator.

6.5. Prijzen die om welke reden dan ook niet worden toegekend, blijven eigendom van de Organisator. Indien de prijs wordt geweigerd, komt deze eveneens toe aan de Organisator.

6.6. De Organisator behoudt zich het recht voor om een andere prijs van minstens gelijke waarde toe te kennen als de hierboven vermelde prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is of niet meer kan worden toegekend.

6.7. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen in geval van schending van een van de bepalingen van het reglement, zonder dat de deelnemer enige schadevergoeding kan eisen van de Organisator.

Artikel 7: Klachten

7.1. Elke klacht of vraag met betrekking tot deze Wedstrijd dient schriftelijk of per e-mail, te worden ingediend, uiterlijk 7 werkdagen na afloop van de Wedstrijd, op het volgende adres:

DUSE SRL

Rue de l’Hydrion, 50

6700 Aarlen

7.2. Een klacht die buiten deze termijn wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen. De Organisator zal opnieuw contact met je opnemen in verband met het antwoord op een vraag of de (verdere) afhandeling van de vraag of klacht. De Organisator zal zich inspannen om de vraag of klacht naar tevredenheid te beantwoorden of op te lossen.

Artikel 8: Uitsluiting van aansprakelijkheid

8.1. De Organisator en/of haar hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor storingen en/of fouten in het internet, één of meer van de websites genoemd in het reglement, het kabelnetwerk (of enig ander relevant netwerk), software of hardware, alsmede voor onjuiste invoer en/of verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast sluit de Organisator, voor zover wettelijk toegestaan, alle overige aansprakelijkheid uit van de Organisator en/of door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Wedstrijd. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit reglement doen echter geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de Organisator in geval van fraude of die van zijn agenten of vertegenwoordigers of in geval van niet-nakoming van een verplichting die een van de belangrijkste diensten van de Organisator vormt.

8.2. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook als gevolg van deelname aan deze Wedstrijd en de toekenning van prijzen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, gaan deelnemers ermee akkoord dat hun persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) worden verwerkt door DUSE SRL, rue de l’Hydrion 50, 6700 Arlon en/of haar hulppersonen met wie zij vooraf een geldige DPA (Data Processing Agreement) heeft afgesloten, in overeenstemming met de wet op de bescherming van de privacy en de geheimhoudingsverklaring van de Organisator.

9.2. De gegevens die door de deelnemer worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het beheer van de Wedstrijd en het toekennen van de prijzen aan de Winnaars. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. De deelnemer moet de bovengenoemde gegevens verstrekken om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd. Anders moet de Organisator deelname weigeren.

9.3. De gegevens van deelnemers worden maximaal 30 dagen na het einde van de wedstrijd bewaard. De gegevens van winnaars worden bewaard tot maximaal 30 dagen nadat de prijs is toegekend, voldaan of bevestigd.

9.4. Elke deelnemer heeft het recht, binnen de grenzen van het reglement, om zijn/haar persoonlijke gegevens in te kijken, te corrigeren, over te dragen, te beperken en/of te verwijderen door een eenvoudige schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen, vergezeld van een document dat zijn/haar identiteit bevestigt (kopie van zijn/haar identiteitskaart, paspoort of gelijkaardig document), waarop hij/zij de gegevens kan verwijderen die niet relevant zijn om zijn/haar identiteit als betrokkene te verifiëren. De deelnemer kan op deze kopie ook de naam van de Organisator, de datum en het onderwerp van zijn/haar verzoek vermelden, zodat de kopie later niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt, per post of e-mail te sturen naar de Organisator :

DUSE SRL

Rue de l’Hydrion, 50

6700 Aarlen

Klachten over de manier waarop de Organisator omgaat met persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Pressestraat 35, 1000 Brussel, contact(at)apd-gba.be, +32 2 274 48 00.

Artikel 10: Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het reglement wordt beheerd door de Belgische wetgeving en zal tevens worden geïnterpreteerd of toegepast in naleving van de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Luxemburg zijn als enige bevoegd om geschillen voortkomend uit de wedstrijd of uit de interpretatie of toepassing van het reglement te beslechten.